Betalingsvoorwaarden

Als u geen aanvullende verzekering hebt, bent u verplicht om de behandeling contant tijdens de afspraak te voldoen. U krijgt een balienota mee. U krijgt van tevoren van de fysiotherapeut te horen wat de kosten zijn. Er is geen pinmogelijkheid.

In sommige gevallen is een declaratie achteraf per banktransactie te voldoen. Dit na overleg met de fysiotherapeut. Is dat door een zekere omstandigheid niet mogelijk voor u, richt u zich dan direct tot D. Wassenaar.

Het kan betekenen dat een volgende behandeling wordt uitgesteld totdat u aan uw verplichting hebt voldaan. In deze gevallen gelden de onderstaande betalingsvoorwaarden, die zijn gedeponeerd door V.V.F. bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht (nr. 321/92 d.d. 24-11-1992).

De betalingsvoorwaarden zijn een onderdeel van de behandelovereenkomst tussen patient en fysiotherapeut. Zij worden voor of tijdens het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patient overhandigd. Een aan u gezonden declaratie door de fysiotherapeut dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Als de declaratie niet binnen de gestelde 30 dagen voldaan is, dan verkeert de patient in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na de factuurdatum. De fysiotherapeut is dan gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. De fysiotherapeut is gerechtigd incassomaatregelen te treffen en alle kosten ten gevolge van de incasso komen voor rekening van de patient.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente. Dit met een minimum van 25 euro (excl. BTW).