Uw Privacy

Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper, gevestigd aan Astronautenweg 260 1622 DR Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Astronautenweg 260 1622 DR Hoorn

www.wassenaarhoutkooper.nl

+31613789895

Dick Wassenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper. Hij is te bereiken via info@wassenaarhoutkooper.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats

– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gezondheid

– Burgerservicenummer (BSN)

– Biometrische gegevens

Doelen van de verwerking van de persoonsgegevens:

Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper bewaart patiëntgegevens zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze derden zijn: uw huisarts of specialist en uw verzekeraar. Dit gebeurd echter altijd ná uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wassenaarhoutkooper.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Fysiotherapie Wassenaar & Houtkooper neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wassenaarhoutkooper.nl.